EN | | 私營醫療機構暫准牌照編號:DP000101
| info@specialists.hk | 3405 8288 |

腸胃及肝臟科

腸胃肝臟科是內科專科之一,配備專業的腸胃和肝臟疾病測試和診斷的儀器,如胃內窺鏡、腸內窺鏡,針對不同類型的腸胃疾病進行預防、檢查、診斷及治療。
   

 

提供診症及治療範疇

 

 

腸鏡

 

 • 潰瘍性結腸炎
 • 克隆氏症
 • 大腸內窺鏡及瘜肉切除
 • 腸易激綜合症
     
 

胃鏡

 

 • 腸化生
 • 幽門螺旋菌
 • 十二指腸潰瘍
 • 巴雷斯特食道症
 • 胃炎
 • 食道癌
 • 胃功能失調
     
 

肝臟

 

 • 甲型肝炎
 • 乙型肝炎
 • 丙型肝炎
 • 戍型肝炎
 • 脂肪肝
 • 肝腫瘤
 • 肝纖維檢查
     
 

其他手術

 

 • 瘜肉切除手術
 • 食道靜脈曲張結紮術
 • 痔瘡結紮手術
 • 膠囊內窺鏡
     

以上服務不能盡列。接受任何治療前,請先向醫生諮詢。